Het volgende Postbuulenbal is op zaterdag 3 februari 2018...

 

De Postbuulensjlager van 2007

 

"Joa de Postbuule va HeŽle"

<bgsound src="http://www.postbuulen.nl/postbuulen schlager 2007.mp3" loop=true>

tekst, moeziek en zank dír Jo Sonnenschein  

Vier zunt wer mit zín alle hei, en zunt vol gouwe moot
Vier make sjpas en vošl plezeer, dat zit osz in ít blood

íT Posbuulke hing um dír nak, de mutsj rech op dír kop

Vier drinke sjnel osz gleŽske leŽg en dan dír dansvloer op

Joa de Postbuule va HeŽle, zint vandaag van de partie
En ze loŲpe polonaise achter dír Prins aan in de rie

En vier roŲpe mit zín alle geŽf mar gaas en loat mer goan

Want ut fes is noŽ begonne en nog lange neet gedoan
 

tusjestuk 

De heng die gunt noe in de loch, en roop mer hel alaaf
Vier gunt zoŽ durch bis murgevreug, al zint vier nog zoŽ aaf

íT orkest dat sjpilt noŽ lekker doŽr, tot in ít kleine oer

Vier gunt noŽ noe nit mier van dír vloer, mer zinge werm in koer

Joa de Postbuule va HeŽle, zint vandaag van de partie
En ze loŲpe polonaise achter dír Prins aan in de rie

En vier roŲpe mit zín alle geŽf mar gaas en loat mer goan

Want ut fes is noŽ begonne en nog lange neet gedoan

tusjestuk lai lai lai, lai la la 

En vier roŲpe mit zín alle geef mar gaas en loat mer goan
Want ut fes is noŽ begonne en nog lange neet gedoan

Want ut fes is noŽ begonne en nog lange neet gedoan

 

TERUG

 

                                                                                          © 2007 De Postbuulen. Webdesign Lonkaa